Eesti keel

Arendusprojektid

Kehtna aleviku ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni rekonstrueerimise I etapp

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (edaspidi KIK) toetas 09.06.2015 tehtud nõukogu otsustega Projekti: Kehtna aleviku ühisveevärgi ja- kanalisatsiooni rekonstrueerimise projekti nr 9646.

 SA KIK toetas Projekti  nr 9646 käigus Kehtna  aleviku I etapi  ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise kaasrahastamist uute veevärgi  ja kanalisatsioonitrasside ning tuletõrjevee trasside ja 2 hüdrandi paigaldust. Tänu projekti elluviimisele oleme astunud  sammu edasi Kehtna aleviku veekvaliteedi parendamiseks, sest Kehtna I etapi raames töid teostatud piirkondades on lahutatud tuletõrje- ja tarbevesi.

Projekti eellugu algas veebruaris 2015 ja  jõudis ehitushanke lepinguni AS Terrat-iga 27 november  2015. Projekti ehituslik valmimine jõudis lõpuni oktoober 2016 . Sihtfinantseeringu lepingu lõputähtaeg on 21.11.2016.

Projekti ehituslikuks ja omanikujärelvalve teenuse kogumaksumuseks kokku kujunes 413 624 € millele lisandub käibemaks 20% , lisaks projektijuhtimise kulu 18 793 € . Kehtna Elamu OÜ omafinantseering oli  64 949 €, lisandub käibemaks 20% ,sellest  Kehtna Vallavalitsuse osalus tuletõrjevee osas rahalise sissemaksena Kehtna Elamu OÜ osakapitali suurendamisega 18 738 € võrra . Projekti raames rajati, 2,5 km kanalisatsiooni- ja 3,31 km veetorustikku, rekonstrueeriti 2 ja rajati 1 kanalisatsiooniülepumpla, paigaldati 2 tuletõrjehüdranti.

Jätkuks, lõppenud  Kehtna aleviku I etapi töödele, esitas Kehtna Elamu OÜ  veebruaris 2016  KIK-le täiendava kaasrahastuse taotluse Kehtna aleviku II etapi tarvis, mis sai samuti positiivse otsuse. Käesolevaks hetkeks on juba sõlmitud töövõtja, omanikujärelvalve ja projektijuhtimise teenuslepingud. Ettevalmistavad tööd ehituseks juba käivad ja prognoositav II etapp  peaks jõudma lõpule juuli 2017


 
   Pildid / logo
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 


 

Eidapere alevik

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (edaspidi KIK) toetas 03.06.2014 tehtud nõukogu otsustega Projekti: Eidapere aleviku ühisveevärgi ja- kanalisatsiooni rekonstrueerimise projekti

 

SA KIK toetas Projekti  nr 8389 käigus Eidapere  aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise kaasrahastamist uute veevärgi  ja kanalisatsioonitrasside ning Settetiikide kinnistule uue biopuhasti rajamist, mis  hakkab puhastama kogu Eidapere aleviku ja Lokuta küla heitvett. Tänu projekti elluviimisele on täna müüdav vesi terves Eidapere alevikus puhastatud ja vastavuses nõuetele. Oleme valmis võtma vastu uusi tarbijaid, kellele on selle etapi raames rajatud liitumispunktid ühinemaks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. 

 

Projekti eellugu algas veebruaris 2014 ja  jõudis ehitushanke lepinguni AS Viimsi Keevitus-ega juuli 2015. Projekti ehituslik valmimine jõudis lõpuni 15.02.2016 ,  tänaseks päevaks on lõpetatud ka taastustööd. Sihtfinantseeringu lepingu lõputähtaeg on 03.06.2016.

 

Projekti kogumaksumuseks kujunes 269 895.18 € , millest Kehtna Elamu OÜ omafinantseering on 50 823,39 € , summadele lisandub käibemaks. Projekti raames rajati põhja ja lõuna osa ühendav veetorustk , mille tulemusena lülitati halva vee kvaliteedi tõttu võrgust välja Tuule tänava pumbamaja. Täna saavad kõik Eidapere tarbijad puhastatud vee Tallinna maantee veetöötlusjaamast. Uus biopuhasti on rajatud teatava reserviga uute liitujate, rajatava hooldekodu ja Lokuta küla heitvee puhastamiseks. Tööde käigus rajati üle 1 150 jm vee- ja 1 200 jm kanalisatsioonitorustikku, paigaldati 3 reoveepumplat, rajati 14 kinnistule  liitumispunktid.

Jätkuks lõpetatud töödele esitas Kehtna Elamu OÜ  veebruaris 2016  KIK-le täiendava kaasrahastuse taotluse Eidapere-Lokuta küla  projekti kaasrahastamiseks, mis peaks otsustatama KIK -i nõukogus  juunis 2016. Taodeldava  projekti positiivse otsuse korral  saaks  rajada uued ühisveevärgi- ja -kanalisatsioonitorustikud Eidapere aleviku nenderle kinnistutele mis asuvad arengukava kohaselt  reoveekogumisalal ja Lokuta küla vee- ja kanalisatsioonitorustikud. Taotluse kohaselt Lokuta küla kanalisatsioonitorustik ühendatakse Eidapere aleviku torustikuga ja heitvesi suunatakse Eidapere biopuhastisse.

 

 

 

Hertu küla

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (edaspidi KIK) toetas  06.06.2014 tehtud nõukogu otsustega Projekti: Kehtna valla Hertu küla joogiveekvaliteedi parendamine

SA KIK toetas eelnimetatud Projekti käigus Kehtna valla Hertu  küla    veetöötluseadmetega, selle tarvis ruumi  ja välisveetrasside   rekonstrueerimisega.

 Kehtna valla Hertu küla joogivees oli aastaid (et mitte öelda aastakümneid) ülenormatiivne üldraud, mis tulenes juba selle ülenormatiivsest sisaldusest ühispuurkaevu vees.

 Piirkonna vee-ettevõtja ning ühisveevärgiseadmete ja –kommunikatsioonide omanik Kehtna Elamu OÜ suhtus probleemi väga tõsiselt ning 2013 aasta lõpus   tellis probleemi lahenduseks ja rahastamiseks KIK taotlusvooru käivitamise eel eelprojekti. Taotlus veevarustuspumpla rekonstrueerimiseks ja selle varustamiseks rauaeraldusfiltritega, trasside rekonstrueerimiseks  esitati KIK-i 2014. a I. taotlusvooru , mis  rahuldati 06.06.2014 KIK nõukogu otsusega. Kahjuks üks pakkujatest, kes mahtus eraldatud rahastusotsuse summa piiri  ei kvalifitseerunud ja ülejäänud pakkujad ületasid läbiviidud hanke põhjal projekti realiseerimise tegeliku maksumuse taotletud ja rahuldatud summat . Toetuse saaja, Kehtna Elamu OÜ palgatud Projektijuht-konsultant koostas uue hanke . Teistkordne hange õnnestus ja 02.12.2014 sõlmiti Töövõtjaga SF  Leping, missjärel  detsember  2014 alustati projekteerimistegevusega.

 Ehitustöödega alustati koheselt peale tööprojekti(de) valmimist ning ehitustöödega jõuti  valmis veebruari 2015 lõpuks.

 Tänaseks on läbi viidud koolitus, esitatud teostus- ja koolitusdokumendid ning taotlemisel on kasutusluba.  Alates märtsist 2015 saavad Hertu küla  ühisveevärgiteenusega kindlustatud kliendid nõuetekohast joogivett vastavalt sotsiaalminstri 31.07.2001 määruse joogiveekaliteedi kontrollnõuded ning analüüsimeetodid, kehtestatud normidele kõigi näitajate osas.

Kehtna alevik

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (edaspidi KIK) toetas 26.06.2013 tehtud nõukogu otsustega Projekti: Kehtna aleviku joogiveekvaliteedi kindlustamine

 

SA KIK toetas Projekti käigus Kehtna aleviku peapumpla täiendava filterpaagi (mahuti) paigaldamist pumplale lisaks olemasolevale filtermahutile. Samal ajal vahetati Projekti käigus välja ka olemasoleva filtermahuti filterelement. Oluliselt täiendati Kehtna peapumpla automaatikasüsteemi. Projekti tulemusena on võimalik tänasel päeval paindlik veevõtt ja –tarbijate varustamine nii tavapärasel kui erirežiimil. Viimane hõlmab muuhulgas ka võimalust juhtida (ajutiselt) puurkaevu vett vajadusel otse tarbijale.

 

Projekti eellugu algas 2012. a sügisel, mil halvenes Kehtna aleviku tabijatel oluliselt veekvaliteet, sest filtrid olid ummistunud orgaanilise ainega. 2013. a alguses vahetati välja filterelement, mis parandas küll lühiajaliselt olukorra, kuid perspektiivis oli vajalik tagada tarbijatele nõuetekohane veekvaliteet vastavalt Sotsiaaalministri määrusele nr 82 jätkuvalt ja stabiilselt.

 

Veetöötlusjaama töökindluse ja stabiilse veekvaliteedi tagamiseks pakuti ekspertide poolt välja lahendus, paigaldada veetöötluskompleksi täiendav paralleelne veetöötlusfilter.

2012. a teise poole veekvaliteedi ootamatu halvenemine tarbijate kraanivees sinna orgaanilise musta hägu ilmumisega näitas, et ühest filtrist võib pikemaajalisel kasutamisel jääda veekvaliteedi tagamiseks väheseks. Täiendav filter aitab vähendada filtreerimiskiirust ligi kaks korda, mis omakorda tõstab veetöötluse kvaliteeti ja tagab pikemaajalise tööea filtermaterjalile ja kogu süsteemile tervikuna.

 

Kuna vee-ettevõtja suhtus töösse väga tõsiselt ja konsulteeris veel terve 2013. a jooksul ekspertidega antud menetluse paikapidavuse ja piisavuse asjus, lükkusid ehitustööd ligikaudu aasta võrra edasi. Hankekonkurss veetöötlussseadmete tarnija-paigaldaja leidmiseks korraldati juuni lõpul 2014. Põhiliste töödega jõuti lõpule septembris 2014, peale seda jätkusid väiksemas mahus seadistamis- ja automaatikatööd kuni novembri keskpaigani.

 

Tänaseks päevaks on tööd lõplikult teostatud ning loodetav töökindlus veetöötlusjaamale ja veekvaliteedi stabiilsusele on tagatud.

Eidapere alevik

 

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (edaspidi KIK) toetas 13.06.2012 ja 19.06.2013 tehtud nõukogu otsustega Projekti: Kehtna valla Eidapere aleviku joogiveekvaliteedi parendamine

SA KIK toetas eelnimetatud Projekti käigus nii pumplahoone täielikku rekonstueerimist, pumplate varustamist veetöötluseadmetega ning pumplate ümbruse korrastamist, sealhulgas: platsid, juurdesõiduteed.

 Kehtna valla Eidapere aleviku joogivees oli aastaid (et mitte öelda aastakümneid) ülenormatiivne üldraud, mis tulenes juba selle ülenormatiivsest sisaldusest ühispuurkaevu vees.

 Piirkonna vee-ettevõtja ning ühisveevärgiseadmete ja –kommunikatsioonide omanik Kehtna Elamu OÜ suhtus probleemi väga tõsiselt ning aastal 2012. algul tellis probleemi lahendus(t)eks ja rahastamiseks KIK taotlusvooru käivitamise eel eelprojekti. Taotlus veevarustuspumplate rekonstrueerimiseks ja nende varustamiseks rauaeraldusfiltritega esitati KIK-i 2012. a I. taotlusvooru 26.03.2012 ning rahuldati 13.06.2012. Kahjuks ületas läbiviidud hangete põhjal projektide realiseerimise tegelik maksumus taotletud ja rahuldatud summat ca 15% ulatuses. Toetuse saaja, Kehtna Elamu OÜ palgatud Projektijuht-konsultant koostas uue taotluse summa suurendamiseks vastavalt heakskiidetud hanke tulemusele. Taotlus rahuldati 19.06.2013 ning peale seda sõlmis Toetuse saaja koheselt Lepingu ning alates juulist 2013 alustati projekteerimistegevusega.

 Ehitustöödega alustati koheselt peale tööprojekti(de) valmimist ning jõuti tulenevalt asukohast ja täiendavatest nõuetest-, asukoha eripäradest suuremas osas töödega valmis detsembriks 2013.

 Tänaseks on teostatud nii vaegtööd kui likvideeritud puudused Eidapere joogiveeprojekti läbiviimisel, läbi on viidud koolitus, esitatud teostus- ja koolitusdokumendid ning taotlemisel on kasutusluba. Pumplaümbruses on teostatud kevadised haljastustööd, mida ei saanud ellu viia Projektiperioodil (hilissügis-talv).

 Alates aprillist 2014 saavad Eidapere ühisveevärgiteenusega kindlustatud elanikud ja asula ettevõtted nõuetekohast joogivett vastavalt sotsiaalminstri 31.07.2001 määruse joogiveekaliteedi kontrollnõuded ning analüüsimeetodid, kehtestatud normidele kõigi näitajate osas.

 

               

Lelle alevik,Ingliste ja Lokuta küla

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (edaspidi KIK) toetas 13.06.2012 ja 19.06.2013 tehtud nõukogu otsustega Projekte: Kehtna valla Lelle aleviku, Lokuta ja Ingliste külade joogiveekvaliteedi parendamine

 

SA KIK toetas eelnimetatud Projektide käigus nii pumplahoone täielikku rekonstueerimist, pumplate varustamist veetöötluseadmetega ning pumplate ümbruse korrastamist, sealhulgas: platsid, juurdesõiduteed.

Kehtna valla eelnimetatud asumite joogivees oli aastaid (et mitte öelda aastakümneid) ülenormatiivne üldraud, mis tulenes juba selle ülenormatiivsest sisaldusest ühispuurkaevu vees.

 

Piirkonna vee-ettevõtja ning ühisveevärgiseadmete ja –kommunikatsioonide omanik Kehtna Elamu OÜ suhtus probleemi väga tõsiselt ning aastal 2012. algul tellis probleemi lahendus(t)eks ja rahastamiseks KIK taotlusvooru käivitamise eel eelprojekti. Taotlus veevarustuspumplate rekonstrueerimiseks ja nende varustamiseks rauaeraldusfiltritega esitati KIK-i 2012. a I. taotlusvooru 26.03.2012 ning rahuldati 13.06.2012. Kahjuks ületas läbiviidud hangete põhjal projektide realiseerimise tegelik maksumus taotletud ja rahuldatud summasid 10-15% ulatuses. Toetuse saaja, Kehtna Elamu OÜ palgatud Projektijuht-konsultant koostas uue taotluse summade suurendamiseks vastavalt heakskiidetud hangetele. Taotlus rahuldati 19.06.2013 ning peale seda sõlmis Toetuse saaja koheselt Lepingud ning alates juuist 2013 alustati projekteerimistegevusega.

 

Ehitustöödega alustati koheselt peale tööprojekti(de) valmimist ning jõuti tulenevalt asukohast ja täiendavatest nõuetest- asukoha eripäradest suuremas osas töödega valmis novembriks 2013.

Tänaseks on likvideeritud suurem osa vaegtöödest ja puudustest Lelle, Ingliste ja Lokuta projektide läbiviimisel, läbi on viidud koolitused, esitatud teostus- ja koolitusdokumendid ning taotlemisel on kasutusload. Pumplaümbrustes tulevad teostamisele kevadised haljastustööd, mida ei saanud ellu viia Projektiperioodil (hilissügis-talv).

 

Alates novembri keskpaigast-detsembrist 2013 saavad Lelle, Lokuta ja Ingliste ühisveevärgiteenusega kindlustatud elanikud ja asulate ettevõtted nõuetekohast joogivett vastavalt sotsiaalminstri 31.07.2001 määruse joogiveekaliteedi kontrollnõuded ning analüüsimeetodid, kehtestatud normidele kõigi näitajate osas.