Eesti keel

Liitumise sooviavaldus , Eidapere

Kehtna Vallavalitsus, Kehtna Elamu OÜ.

 

Esimese etapi ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni torustike  rekonstrueerimise lõppedes 15.01.2016 on Eidapere alevikus  ühisveevarustuse tarbeks kasutusel Tallinna mnt kaheastmeline veetöötlusseadmetega puurkaev-pumpla (katastri nr 9052), valmimisaasta 2014. Ühisveevärgi vett tarbivad elanikud ning asutused (kool, lasteaed, kultuurikeskus) ja ettevõtted. Esimese etapi tööde lõppedes on loodud võimalus uutele liitujatele (14 kinnistut), kes asuvad Tallinna mnt puurkaev-pumpla ja Aleti tee vahelises piirkonnas. Esimese etapi tööde hulka kuulub ka Settetiikide kinnistule uue biopuhasti rajamine, mis tagab kogu Eidapere asula reovee vastuvõtmise ja puhastamise.

Et tagada kogu asulas  kõikidele kinnistutele võimalus ühtne ja kvaliteetne  joogivee ja kanalisatsiooniteenuse osutamine, esitab Kehtna Elamu OÜ (tuginedes Kehtna Vallavalitsuse ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni arengukavale) taotluse Keskkonnainvesteeringute Keskusele Keskkonnaprogrammist  toetuse saamiseks Kehtna  valla Eidapere  aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise II etapiks. Planeeritavate tööde hulka kuulub ülejäänud Eidapere aleviku tänavate   kanalisatsiooni-ja puhastatud vee magistraaltorustiku rajamine ning keskuse  biopuhasti likvideerimine

Kinnitan oma soovi projekti piirkonnas arendatava ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemiga liituda,

 

 

 

„........“ ...................................... 20..........

 

 

 

Kinnistu

Katastritunnus

Omanik

Allkiri