Eesti keel

Õigusaktid


Ühisveevärgi ja- kanalisatsiooni seadus

Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamine

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja nende kasutamise eeskiri Kethna vallas

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumise tasu võtmise kord

Kehtna Elamu OÜ põhikiri

Kehtna Vallavalitsuse määrus vee,kanalisatsioonihinna kehtestamiseks 09.10.2012