Eesti keel

Teated

Veekatkestus 21.06.2018

Veekatkestus on tingitud tehnilisest rikkest. Taastame veeühenduse esimesel võimalusel.

 

Alates 01.02.2018 tõuseb soojusenergia  hind.

 SW Energia OÜ teate kohaselt tõuseb alates 01.02.2018 Kehtna kaugküttevõrgu  soojusenergia hind. Uueks hinnaks on  53,57 + km .

 

Kehtna Elamu OÜ

 

Kehtna veesüsteemi kloreerimisest

 Oleme kursis veeprobleemi hetkeolukorraga  ja koos ehitajaga püüame leida probleemi tekkeallikat ja sellele lahendust. Terviseameti laboratooriumi  analüüside  põhjal vesi tervisele ohtu  ei valmista, küll  aga  tarbijale ebameeldivusi ja tihedamat filtrite vahetust. Peale ehitustöid oleme koostöös ehitajaga  teostatud kahel korral filtrite ja muhuti kloreerimist, täna so 20.10.2017  alustatakse  toorveetrssi  kloreerimisega, mistõttu võib lähiajal esineda veel vähesel määral (lubatud normi piires) kloori lõhna ja maitset. Tulemi kontrollimiseks võetakse uued analüüsid 43 nädalal. Kui saavutatakse vajalik tulem, jätkame traside kloreerimist  tulemi saavutamiseni.

Kloreerimisega loodame saada probleemile lahenduse, nii arvas ehitaja, AS Shöttli Keskkonnatehnika, veetöötluse eest vastutav spetsialist.

Ehitusjärgselt võetud analüüside tulemused   ei näita ühegi komponendi osas ülenormatiivsust, seepärast võtab aega ka põhjuse leidmine.

Loodame kloreerimise tulemusele ja mõistvale suhtumisele.

 

Kehtna Elamu OÜ

 

 

 Kehtnas veekatkestus 05-06.10.2017

 

Kehtna Elamu OÜ annab teada, et 05.10.2017 kella 22.00 kuni 06.10.2017 kell 8.00 toimub veekatkestus Kehtna aleviku veetöötlusjaama filtrite ja mahuti pesu/desinfitseerimise teostamiseks. Palume nimeratud ajavahemikuks varuda vett.

Vabandame ebamugavuste pärast.

 

Kehtna Elamu OÜ

 

 

Küttehinna muutus Kehtna alevikus.

Kehtna Elamu OÜ edastab SW Energia teate küttehinna muutuse  kohta. Uus hind  53,06 € Mwh + km jõustus  01.09.2017.

Kehtna Elamu OÜ

 

 Kehtnas veekatkestus

 

Kehtna Elamu OÜ annab teada, et 21.09.2017 kell 22.00 kuni 22.09.2017 kell 8.00 toimub veekatkestus Kehtna alevikus  veetöötlusjaama filtrite ja mahuti pesu/desinfitseerimise teostamiseks. Palume nimetatud ajavahemikuks varuda vett.

Vabandame ebamugavuste pärast.

Kehtna Elamu OÜ

 

Kütteperioodi algus

Head kliendid!

Alustame uut kütteperioodi Kehtna katlamajas homme, 13. septembril. Palun vaadake üle oma haldusalas olevate elamute, hoonete soojakraanid ja torustik,
et vältida võimalikke lekkeid ja sellest tulenevaid kahjusid. Eriti oluline on ülevaatus nendes majades, kus on teostatud küttesüsteemi remonttöid! Soojakraanide
avamise kuupäeva otsustab iga hoone valdaja ise.
Kui on muutunud kontaktandmed, uued juhatuse liikmed või raamatupidaja,siis palun edastage uued, et ükski teade ja arve ei jääks adressaadita!

Meeldivat koostöö jätku ja sooja tuba kõigile!
SW Energia

 

Kehtna Elamu OÜ avab elamute küttesüsteemid neljapäeva  hommikul so 14.09.2017. Võimalikest leketes või avariidest teatada telefonil 48 75 231.

Kehtna Elamu OÜ

 

Kaereperes 24.08.17  veekatkestus

Kehtna Elamu OÜ annab teada, et 24.08.17 alates kella 9.00 kuni orjenteeruvalt 12.00 toimub  Kaerepere alevikus veekatkestus trassi remonttööde tõttu. Nimetatud ajavahemikul on ilma veeta järgmised kinnistud: Kure 1, 3,  5, Staadioni 1, 2, 2a, 4, 6, 8.

Vabandame .

Kehtna Elamu OÜ

 

Alates 01.06.2017 muutub prügiveo hind.

Ragn Sells AS teavitas uutest prügiveo hindadest mis hakkavad kehtima  alates 01.06.2017. Täpsemat infiot saab Ragn Sells AS kodulehelt aadressil www.ragnsells.ee

Kehtna Elamu OÜ

 

Elektrikatkestus Kehtnas

Kehtna Elamu OÜ edastab Elektrilevi OÜ teate voolukatkestuse kohta 25.04.2017 kella 14.30 kuni 17.30 aadressidel Kooli 5, Kooli 7 ja Keskhaljastuse pumbajaam.

Kehtna Elamu OÜ

 

Kuimetsas veekatkestus.

Kehtna Elamu OÜ edastab Elektrilevi OÜ teate veekatkestuse kohta Kuimetsas  26.04.2017 kella 10.00 kuni 13.00, seoses plaaniliste töödega alajaamas.

Kehtna Elamu OÜ

 

Käbiküla ja Jõe tänava piirkonnas madal veesurve.

Kehtna Elamu OÜ edastab Saveka Torutööd OÜ teate. Käbiküla ja Jõe tänava piirkonnas on seoses ehitustöödega veesurve probleem. Probleemile peaks saama lahenduse hiljemalt teisipäeval so 18.04.2017 kui tehakse ümberühendus uuele trassile.

Kehtna Elamu OÜ 

 

Veekatkestus Kehtna alevikus

Kehtna Elamu OÜ edastab Saveka Torutööd OÜ teate.  Esialgselt 30.03.2017 plaanitud katkestus veetorustike  ümberühendusteks Kehtna alevikus lükkub  edasi 06.04.2017 kella 14.00 kuni 18.00. Edasilükkumine seotud torustikesse juhitava vee analüüside puudumise tõttu. Kuni 06.04.2017 oleme  puurkaevu toitel ja edastame toorvett. Kuigi toorvesi analüüside põhjal tervisele ohtu ei valmista, soovitame kasutada ühisveevärgi vett tarbeveena , olme- joogivesi võimaluse korral varuda .

Kehtna Elamu OÜ

 

Teade

Kehtna Elamu OÜ edastab" Kehtna aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitrasside II etapi rekonstrueerimine" ehitaja Schöttli Keskkonnatehnika AS teate.

Alates 27.03.17 kuni 31.03.2017 toimimuvad tööd Kehtna veetöötlusjaamas: ümberühendus uuele mahutile , filtrite täitmine ja jaama häälestus. Antud perioodil on trassides puurkaevu toorvesi. Kuigi toorvesi analüüside põhjal tervisele ohtu ei valmista, soovitame kasutada ühisveevärgi vett tarbeveena , olme- joogivesi võimaluse korral varuda . 30.03.2017 kella 13.00 kuni 17.00 toimub Kehtna alevikus veekatkestus uutele trassidele ümberühenduseks. Lühiajalisi katkestusi seoses ehitustöödega võib ilmneda ka edaspidi, püüame kajastada ja hoida toimuvaga Kliente kursis kodulehe kaudu. Ehitustööde valmimise tähtajaks on juuli 2017. 

Loodame mõistlikule suhtumisele ja saavutatavale tulemile.

Kehtna Elamu OÜ

 

 

 

 

 

Teade

Kehtna Elamu OÜ annab teada et 22.12.2016 on kontor avatud 8.00-15.00 ja  23.12.2016 on kontor suletud. Avariiolukordadest  teatamiseks on  töös valvetelefon nr 58281574.

Ilusaid ja rahulikke pühi !

Soovib

Kehtna Elamu OÜ

 

 

Kaerepere veekliendid.

 

Seose Karepere aleviku Kure tn veetrassi avariiremondiga toimub 04.11.2016 veekatkestus kella 9.30 kuni remontööde lõpuni . Veeta jäävad Staadioni 2 , Kure 1, 3, 5 kinnistud. Avariitööde lõpp orjenteeruvalt 15.00.

Vabandame

Kehtna Elamu OÜ

 Kaiu ,Kuimetsa vee ja kanalisatsiooni hind alates 01.11.2016

Vabandame teates eksliku vea tõttu kanalisatsiooni hinnas, kehtiv hind jääb samaks 1,56 €/m3, millele lisandub käibemaks. uueks vee hinnaks on 1,27 €/m3, millele lisandub käibemaks. Õiged tasud teenuse eest on kajastatud hinnakirjas .

Vabandame

 

Kehtna Elamu OÜ

 

 

Kehtna  veetöötluses mahuti pesu 26.10-27.10.2016

Kehtna Elamu OÜ annab teada, et 26.10.2016 kell 8.30 kuni 27.10.2016 kella 8.30 toimub Kehta aleviku veetöötlusjaama mahuti pesu, desinfitseerimine ja täitmine.  Sellel ajavahemikul on veevõrgu  toide otse puurkaevult mida on võimalus kasutada tarbeveeks , soovi korral olme- ehk joogivee võiks olla selleks perioodiks varutud. Loodame, et rohkem mahuti pesu teostama ei pea, sest alnud  on Kehtna aleviku II etapp projekteerimis - ja algamas  ehitustööd, mille käigus paigaldatakse uus mahuti mis vastab suuruse ja  tehniliste omaduste poolest kaasaja nõuetele . Tänane ehitaja ajagraafik näeb ette uue mahuti ja trasside  käikulaskmise jaanuaris  2017. Kogu Kehtna aleviku ehitustööd peaks graafiku järgselt  olema valmis juulis 2017. Jääme lootma, et ehituse lõppedes  saame Kehtna aleviku vee korda ja kliendid ei pea  kurtma vee kehva kvaliteedi pärast.

Vabandame

Kehtna Elamu OÜ

 

Prügi hind sõltub veokordadest.

 

Prügi hind  sõltub  lepingulistest veokordadest kuus (Kehtna alevikus igal neljapäeval) . Augustis oli 4 ja septembris 5 veopäeva, sellevõrra ka suurem arve. Eelmise teenuse osutaja  perioodil  oli prügi hind iga kuu muutumatu  , sõltumata veokordadest ( muutuvaks komponendiks oli inimeste arv, kehtiv ka täna). Puhtuse ja korra tagamiseks konteinerite ümberuses on Kehtna Elamu OÜ soovil vedu teostava ettevõtte poolt  paigaldatud igale kinnistule   prügikonteiner ,mille ümbruse heakorra eest vastutavad kinnistu omanikud solidaarselt. Kuna konteinerite paigalduse hetkel ei olnud teada kui palju konkreetne kinnistu prügi toodab, siis elamute üldkoosolekul rääkisime  uutest  konteineritest, mille vedaja igale kinnistule ka paigaldas. Nüüd, kus kinnistu omanikel on ligilähedaselt teada toodetava prügi kogus ja konteineri täituvuse tihedus on võimalus   veograafikut ka muuta.  Kui on  vajalik  graafikut muuta, leppige kinnistuomanikega kokku ja andke  ühise soovina kirjalikult teada maili teel  info@kehtnaelamu.ee , märkides  kindlasti ära „ Kinnistuomanike ühise soovi avaldus“ . Veograafiku muutmisel  tuleb arvestada sellega, et Kehtna alevikus on konteinerite tühjendamine jätkuvalt  igal neljapäeval.  Tänaseks  oleme kinnistuomanike soovil muutnud veograafikut Kooli 11- el.

Olgem ausad, sellist hoolimatust ja korralagedust enam ei valitse, nagu seda oli varasemal perioodil Kooli 13 ja Staadioni 1 prügikonteinerite ümbruses.

Meeles tuleb pidada sedagi, et konteineritesse ei tohi panna ehitusjäätmeid, mööblit, elektroonikat  jne, sellisel puhul jääb konteiner vedaja poolt tühjendamata, tühisõit pannakse ikkagi kirja ja see kajastub järgmise kuu arvel prügihinnas.

Mööbli, suuregabariidiliste ehitusjäätmete, olmetehnika ja elektroonika tasuta äraandmiseks on olemas Kehtna Keskkonnajaam, Staadioni 10., Kehtna alevik.

 

Kehtna Elamu OÜ

 

Kaiu ja Kuimetsa veehinna muutus

 

Kehtna Elamu OÜ annab teada, et alates 01.11.2016 muutub  Kaiu alevikus ja Kuimetsa külas veeteenuse hind, kanalisatsiooniteenuse hind jääb samaks 1,64 €/m³, millele lisandub käibemaks. Uus veeteenuse  hind 1,27 €/m³ millele  lisandub käibemaks. Hinnatõusu aluseks Kehtna Elamu OÜ taotlus ja Kaiu Vallavalitsuse korraldus nr 104, 15 aug 2016  . Hinnatõus Kehtna Elamu OÜ kodulehel avalikustatud 16.08.2016.

 

Kehtna Elamu OÜ

 

 

 

Kooli 15 korteriomanikud

Kehtna Elamu OÜ annab teada, et 26 aktiveeritakse välis- ja keldriuksed . Peale aktiveerimist saab sisse ainult kiibi olemasolul. Korteriomanikud kes ei ole veel   kiipie saanud, saavad peale 26.09.2016 kiibid kätte tööpäeviti 8.00 kuni 17.00 Kehtna Elamu OÜ kontorist Kooli 13-1,Kehtna.

Kehtna Elamu OÜ

 

 

 

 

Algav kütteperiood.

SW Energia annab teada, et Kehtna katlamaja alustab tööd 22.09.2016. Seoses algava kütteperioodiga palume üle kontrollida korterisisesed süsteemid ja  nähtavate puuduste korral teavitada Kehtna Elamu OÜ-d maili teel info@kehtnaelamu.ee hiljemalt 26.09.2016. Alates 28.09.2016 avame katlamaja ja soojussõlmede vahelise ringluse. Soovi korral on võimalus lülitada  ringlusesse ka majad, eeldusel et korteriomanike poolt on süsteemid eelnevalt  kontrollitud.

Lokuta küla katlamaja  lubas SW Energia tööle panna 23.09.2016.

 

Kehtna Elamu OÜ

Veekatkestus

AS Terrat annab teada, et seoses veetorustike ümberühendustega toimub veekatkestus Kehtna alevikus 14.09.2016 kella 9.00 kuni 15.00 Aiandi,Aiandi põik ja Männiku tn kinnistutel.

Vabandame

Kehtna Elamu OÜ

Veekatkestus

AS Terrat annab teada, et 12.09.2016  kell 9.00 kuni 13.00 toimub veekatkestus Kehtna alevikus Staadioni 13 b ,Staadioni 15 kinnistutele seoses veetorustike ümberühenduste teostamisega.

 

Kehtna Elamu OÜ

Veenäitude teatamine on lepinguline kohustus.

Kehtna Elamu OÜ tuletab ühisveevärgi ja - kanalisatsiooniteenuse  tarbijatele meelde, et klient on lepingu järgselt kohustatud teatama veemõõdiku näidu  lepingus kokkulepitud tähtajaks või selle puudumisel arvelduskuu 25-ks kuupäevaks, ka siis kui tarbimist jooksval kuul  ei toimunud. Teade tarbimise või mittetarbimise  kohta edastatakse kas läbi kodulehe: www.kehtnaelamu.ee, "näitude teatamine", mailile info@kehtnaelamu.ee ,E -R kell 8.15 - 17.00  tel 48 75 231 või trepikodadesse paigaldatud veetabelite kaudu.

Kehtna Elamu OÜ soovitab näidud edastada läbi kodulehe "näitude teatamine" või mail imfo@kehtnaelamu.ee, sest nii jääb edasiste arusaamatuste vältimiseks andmebaasi märk teatamise ajast.

Alates 01.09.2016 näidu õigeaegsel mitteteatamisel rakendab  Kehtna Elamu OÜ www.kehtnaelamu.ee hinnakirjas  Teenustööd punk 3.4 alusel kliendile lohustuslikku lisateenust: Arveldusnäidu võtmine kliendi poolt lepingutingimuste rikkumise tõttu   10,00 €, millele lisandub transpordikulu 0,75 €/km. Hindadele lisandub käibemaks.

 

Loodame näitude õigeaegsele edastusele.

Kehtna Elamu OÜ

 

 

 

Teade 

Seoses ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni  teenushinna muutustega  alates 01.09.2016, jõuame väljastada augusti kuu arved Kehtna, Keava, Lelle, Eidapere alevikus ja Hertu, Ingliste , Lokuta külas   hiljemalt 09.09.2016 kuupäevaks.

Vabandame

Kehtna Elamu OÜ

 

 

Kaiu valla ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni tarbijatele

Vastavalt Kehtna Elamu OÜ taotlusele ja Kaiu Vallavalitsuse korraldusele 15.08.2016 nr 104 hakkab alates 01.10.2016 Kaiu alevikus ja Kuimetsa külas kehtima uus vee müügiteenuse hind. Hinna avalikustamise alus ÜVK seadus §141.

Uus vee müügiteenuse hind 1,27 €/m3 , millele lisandub käibemaks.

Kanalisatsiooniteenuse hind jääb samaks  1,56 €/m3 , millele lisandub käibemaks.

 

Kehtna Elamu OÜ

Teade

Seoses Kehtna aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike ehitustöödega on torustike lõppudes vee kvaliteet märgatavalt langenud pidevate veekatkestuste tagajärjel, toimuvad ümberühendused uuele trassile. Eriti annab see tunda tööde teostamise piirkonnas Nooruse ja Kuuse tänaval. Kui lõpetatakse ümberühendustega peaks olukord stabiliseeruma ja vee kvaliteet paranema. Lõpliku paranemist on loota siiiski alles peale Kehtna aleviku II etapi lõppu, kui saavad eraldatud tarbevesi ja tuletõrjevesi ,uute torustike rajamisega, mille lisandub ka ca 5,5 korda väiksem tarbeveemahuti. Kehtna aleviku II etapi riigehanke avamine toimub 16.08.2016. Loodame jõuda hanke pakkumustega rahastuseelarvesse, mis annab võimaluse jätkata koheselt Kehtna aleviku II etapi ehitustöödega. Seniks palume kannatust ja piirkonnas kus trassivesi on väga kehva kvaliteediga kasutada trassivett ainult tarbeveena.

 

Kehtna Elamu OÜ

 

Teade

 

Ehitaja AS Terrat annab teada, et seoses veetrassive ümberühenduste tegemisega toimub 22.08.2016 kella 9.00 kuni 15.00 veekatkestus Staadioni tn 3,7,9,11 kinnistutele.

 

Kehtna Elamu OÜ

Teade

Ehitaja  AS Terrat annab teada, et seoses ehitustöödega toumub 04.08.2016 kella 9.00 kuni 18.00  Kehtna alevilus veekatkestus : Staadioni tn 3, 7, 1, 13a, 13b, 15, Lasteaia tn 2, 6, 10 ja Kooli tn piirkond.

 

Vabandame

Kehtna Elamu OÜ

Teade

 AS Terrat annab teada, et seoses trassiehitustega toimub veekatkestus Kehtna alevikus 03.08.2016  ajavahemikul kella 9.00 kuni 18.00  : Staadioni 8, Viljandi mnt 2,4,6 ja Aiandi tänava piirkonnas.

Vabandame

 

Kehtna Elamu OÜ

Veekatkestus

Ehitaja AS Terrat annab teada,et seoses Kehtna aleviku torustike ehitustöödega toimub 07.07.2016 veekatkestus kella 9.00-15.00 Nooruse tn 4.

 

Teate edastas Kehtna Elamu OÜ

Veekatkestus

Seoses Kehtna aleviku ühisveevärgi ja - kanalisatsioonitrasside ehitustöödega  annab AS Terrat  teada, et 05.07.2016  kella 10.00 kuni 14.00 toimub veekatkestus Kehtna aleviku Aiandi tn piirkond, Viljandi mnt 2,4,6, Kehtna Põhikool, MTK Staadioni 12, Staadioni tn 8,10.

Vabandame.

Teate edastas Kehtna Elamu OÜ

Veekatkestus 20.06.2016

Seoses Kehtna aleviku vee - ja kanalisatsioonitorustike ehitusega annab ehitaja AS Terrat teada, et 20.06.2016 ajavahemikul 10.00 - 16.00 toimub veekatkestus Aiandi tn piirkond, Viljandi mnt 2,4,6, Kehtna põhikool, MTK Staadioni tn 12.

Kehtna Elamu OÜ

LP Kaerepere aleviku ühisveevärgi ja-kanalisatsiooniteenuse tarbijad.

Kehtna Elamu OÜ annab teada, et alates 01.07.2016 lõpetas OÜ Tarmo ja Ebbe vee -ja kanalisatsiooniteenuse osutamise Kaerepere alevikus. Kuni Kehtna Vallavolikogu poolt uue vee-ettevõtja määramiseni  osutab teenust Kehtna valla vee-ettevõte Kehtna Elamu OÜ. Uue vee- ja kanalisatsiooni  teenuslepingu sõlmimiseks palume kõikidel klientidel võtta ühendust Kehtna Elamu OÜ üldmailil info@kehtnaelamu.ee isiku - ja  kontaktandmete kontrolliks.

Veenäidud saab edastada meile läbi Kehtna Elamu OÜ kodulehe  WWW.kehtnaelamu.ee  "Näitude teatamine",  kuu viimasel päeval. Tarbimise kuule järgneva  kuu kolmandaks kuupäevaks näidu mitteteatamisel võetakse arve koostamise aluseks eelneva kolme kuu tarbimise keskmine. Näidu mitteteatamine ei vabasta arve tasumisest, arve  kuulub täies ulatuses tasumisele. Vajalik tasa-, või juurdearvestus teostatakse Kehtna Elamu OÜ poolt peale näidu saamist.

Probleemide ja muredega saab alates 01.07.2016 pöörduda                                     E - R          08.00 - 17.00 meie   üldtelefonile    48 75 231 või üldmailile info@kehtnaelamu.ee

                                                                                                                         Avariide korral töövälisel ajal      avariitrelefon    54005900  või  5083374

 

Meeldivat koostööd .

 

 

 

 

Teade mahuti pesust.

Kehtna Elamu OÜ annab teada, et 31.05.21016 alates kell 8.00  kuni 01.06.16 kella 8.00  toimub Kehtna aleviku Katla veetöötlusjaama mahuti pesu ja desinfitseerimine. Tööde perioodil oleme otse puurkaevu toitel. 01.06.16 alates kella  21.00 toimub trassi lõppude läbipesu. Pesuperioodil võib tekkida survelangusid, vabandame.

Kehtna Elamu OÜ

21.06.2018 veekatkestuse põhjuseks on tehniline rike. Taastame veeühenduse esimesel võimalusel.