Eesti keel

Teenused

Veevarustus ja kanalisatsioon

OÜ Kehtna Elamu on Kehtna Vallavalitsuse poolt nimetatud vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutajaks järgmistes Kehtna valla asustatud punktides: Kehtna, Keava, Lelle, Eidapere alevik ja Lokuta, Ingliste, Hertu küla.

Käesolevaks ajaks on OÜ Kehtna Elamule hallata antud vee- ja kanalisatsioonitorustikest rekonstrueeritud Keava ja Kehtna alevik, kuhu on rajatud uued EL –i nõuetele ja normidele vastavad pumbamajad koos veepuhastusseadmetega , kaasaegsed reoveepuhastid ja hulgaliselt kanalisatsiooni ülepumplaid. Ehitustööd Kehtna ja Keava asulas said teoks Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi, Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja kohaliku omavalitsuse poolt rahastatava Matsalu alamvesikonna veemajanduse arendamise projekti baasil.

Alates 01.07.2014 on Kehtna Elamu OÜ ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenuse  operaatoriks lisaks Kehtna valla alevikele ja küladele ka Kaiu vallas, Kaiu alevikus ja Kuimetsa külas. Operaatorteenuse osutamine  viieks aastaks sai võimalikuks Kaiu Vallavalitsuse väljakuulutatud riigihanke võitmisega.

Ühisveevärgi ja- kanalisatsiooniteenuse tarbijatel  tuleb teada

Veemõõdusõlme ehitab kinnistu omanik

Iga kinnistu veevärk, mis on otseselt ühendatud ühisveevärgiga,- kanalisatsiooniga , peab olema varustatud veemõõdusõlmega. Kinnistu piires tarbitav vesi  peab tulema üldjuhul läbi ühe veemõõdusõlme. Veemõõdusõlme ehitab kinnistu omanik.

 Veemõõdusõlme tehnilised tingimused

 1. Veemõõdusõlm projekteerida  kuiva  ja valgustatud ruumi, mille temperatuur on vähemalt +2 kuni +40 C ja paigalduskõrgus 700-1000 mm.
 2. Veemõõdusõlmele peab olema vaba juurdepääs.
 3. Veemõõdusõlme projekteerida konsool, mille vahele paigaldatakse veearvesti. Veearvesti konsool maandada hoone peamaanduslstile.
 4. Veearvesti konsooli ette ja taha projekteerida sulgarmatuur (kuulkraan)
 5. Veemõõdusõlme cväljaehitamisel võib kasutada enne veearvestit ainult mittelahtivõetavaid liideseid.
 6. Veemõõdusõlme projekteerida tagasilöögiklapp. Veefilter projekteerida peale veearvestit (filter on soovituslik).
 7. Veearvestile peab eelnema vähemalt viie veearvesti tingläbimõõdu ning järgnema kolme veearvesti tingläbimõõdu pikkune sirge horisontaalne torulõik.
 8. Veemõõdusõlmes ei tohi olla veearvestist mööda viivat toru.
 9. Veemõõdusõlme hooldamise, sisustamise ja turvalisuse tagab klient, kes vastutab ka veemõõdusõlme pandud plommide eest.
 10. Veearvesti rikkiminekust peab klient teavitama Kehtna Elamu OÜ-d kahe päeva joolsul.
 11. Veemõõdusõlm projekteerida /paigaldada kaevu, kui hoonesse pole võimalik veemõõdusõlme ehitada, kinnistu on hoonestamata või pole ruumi, kus oleks välistatud veearvesti külmumine ning sisendtorustik krundil on pikem kui 50 m või kui sisendtorustik varustab veega mitut kinnistut.
 12. Veemõõdukaev projekteerida haljasalale (ei tohi olla sõidutee, parkla all jne). Luugi kõrgus ümbritsevast maapinnast  peab olema vähemalt 300 mm.
 13. Veearvesti paigaldada hoonesse võimalikult lähedale sisenemisekohale. Erandkorras võib veearvesti asukohta muuta  , kui on eelnevalt kirjalikult kooskõlastatud  Kehtna Elamu OÜ projektijuhiga .
 14. Veearvesti paigaldada horisontaalselt, näidikuga ülespoole.

 Veearvesti paigaldamine vee-ettevõtja kohustus

Veearvesti monteerib kinnistule omsl kulul vee-ettevõtja. Samuti korraldab vee-ettevõtja edaspidi  nõuetekohast veearvestite hooldust ja taatlemist. Veearvesti suurus ja nominaalne kulu  valitakse vastavalt keskmisele tarbimisele tunnis. Kui klient soovib , võib täiendava filtri paigaldada peale veearvestit. Kasutusel olevates veearvestites on sees kaks sõela. Surve langusel või ummistuse korral kontrollitakse mudafiltri sõela , vajadusel  vahetab vee-ettevõtja veearvesti välja.

 Veearvesti valik vastavalt keskmisele tarbimisele  tunnis

Normatiivne veekulu

m³/h

1,5

2,5

3,5

6

10

Veearvesti läbimõõt

mm

15

20

25

32

40

 

Veemõõdusõlme tehniline skeem

 http://cp.presego.net/file.php?feID=962feb611414e41c28c45f5e6e869820

 

Teenustööd

 •     Alates 2012 aastast omab Kehtna Elamu OÜ kopp-laadurit . Teenustööde puhul hind kokkuleppeline.
 •     Pakume Kehtna valla piires fekaali väljaveo teenust 3,6mpütiga (informatsioon hinnakirjas).
 •     Pakume veoteenust ratastraktoriga  LTZ ,kaheteljeline haagis (informatsioon hinnakirjas).

  

 

Hinnapakkumise tellimuskirja trükkimiseks klikake siia.